محصولات

مجموعه تولیدات طبیعی شهمار

 • محصولات برند ” شهمار مارکت ”
 • کد: 189

  کره بادام زمینی عسلی کرانچی شهمار
  400 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 1340000 تومان
  سفارش
 • کد: 173

  کره خالص پسته شهمار
  500 گرم


  قیمت 850000 تومان
  قیمت با تخفیف 795000 تومان
  سفارش
 • کد: 118

  کره خالص پسته شهمار
  400 گرم


  قیمت 850000 تومان
  قیمت با تخفیف 602000 تومان
  سفارش
 • کد: 92

  عسل طبیعی دارویی دیابتی
  1200 گرم


  قیمت 1000000 تومان
  قیمت با تخفیف 495000 تومان
  سفارش
 • کد: 180

  کره بادام درختی مامایی بدون تلخی
  500 گرم


  قیمت 550000 تومان
  قیمت با تخفیف 448000 تومان
  سفارش
 • کد: 113

  کره خالص پسته شهمار
  270 گرم


  قیمت 600000 تومان
  قیمت با تخفیف 425000 تومان
  سفارش
 • کد: 176

  کره خالص فندق شهمار
  500 گرم


  قیمت 500000 تومان
  قیمت با تخفیف 383000 تومان
  سفارش
 • کد: 171

  کره خالص گردوی شهمار
  500 گرم


  قیمت 600000 تومان
  قیمت با تخفیف 383000 تومان
  سفارش
 • کد: 135

  عسل دیابتی شهمار
  880گرم


  قیمت 550000 تومان
  قیمت با تخفیف 380000 تومان
  سفارش
 • کد: 120

  کره خالص بادام درختی مامایی
  400 گرم


  قیمت 450000 تومان
  قیمت با تخفیف 345000 تومان
  سفارش
 • کد: 117

  کره خالص گردوی شهمار
  400 گرم


  قیمت 400000 تومان
  قیمت با تخفیف 306000 تومان
  سفارش
 • کد: 119

  کره خالص فندق شهمار
  400 گرم


  قیمت 450000 تومان
  قیمت با تخفیف 305000 تومان
  سفارش
 • کد: 172

  کره خالص پسته قزوین
  180گرم


  قیمت 350000 تومان
  قیمت با تخفیف 295000 تومان
  سفارش
 • کد: 157

  شکلات کرانچی بادام زمینی(تلخ)
  800گرم


  قیمت 300000 تومان
  قیمت با تخفیف 256000 تومان
  سفارش
 • کد: 147

  گرانولا شکلات فندقی شهمار
  450گرم


  قیمت 300000 تومان
  قیمت با تخفیف 245000 تومان
  سفارش
 • کد: 151

  کره بادام زمینی رژیمی کرانچی
  780گرم


  قیمت 300000 تومان
  قیمت با تخفیف 244000 تومان
  سفارش
 • کد: 183

  شکلات کرانچی فندق شهمار (تلخ)
  500 گرم


  قیمت 350000 تومان
  قیمت با تخفیف 239000 تومان
  سفارش
 • کد: 153

  کره بادام زمینی عسلی شهمار
  800گرم


  قیمت 300000 تومان
  قیمت با تخفیف 236000 تومان
  سفارش
 • کد: 193

  میوه خشک طبیعی شهمار(مکعبی)
  1000 گرم


  قیمت 300000 تومان
  قیمت با تخفیف 235000 تومان
  سفارش
 • کد: 116

  کره خالص بادام درختی مامایی
  270 گرم


  قیمت 350000 تومان
  قیمت با تخفیف 235000 تومان
  سفارش
 • کد: 150

  کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  780گرم


  قیمت 180000 تومان
  قیمت با تخفیف 228000 تومان
  سفارش
 • کد: 97

  گرانولا شکلات فندق
  360 گرم


  قیمت 300000 تومان
  قیمت با تخفیف 210000 تومان
  سفارش
 • کد: 111

  کره خالص فندق شهمار
  270 گرم


  قیمت 250000 تومان
  قیمت با تخفیف 207000 تومان
  سفارش
 • کد: 131

  روغن زیتون شهمار(بو دار)
  900 میل


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 206000 تومان
  سفارش
 • کد: 112

  کره خالص گردوی شهمار
  270 گرم


  قیمت 300000 تومان
  قیمت با تخفیف 205000 تومان
  سفارش
 • کد: 163

  شکلات فندق کرانچی شهمار(تلخ)
  400 گرم


  قیمت 250000 تومان
  قیمت با تخفیف 197000 تومان
  سفارش
 • کد: 141

  روغن کنجد طبیعی
  900 میل


  قیمت 128000 تومان
  قیمت با تخفیف 188000 تومان
  سفارش
 • کد: 132

  روغن زیتون شهمار (بی بو)
  900 میل


  قیمت 0 تومان
  قیمت 188000 تومان
  سفارش
 • کد: 114

  کره خالص نارگیل شهمار
  400 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 188000 تومان
  سفارش
 • کد: 158

  کرم ارده کنجد عسلی شهمار
  800گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 186000 تومان
  سفارش
 • کد: 167

  بادام زمینی شهمار(تفت بی نمک)
  1000 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 159000 تومان
  سفارش
 • کد: 166

  بادام زمینی نمکی شهمار
  1000 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 159000 تومان
  سفارش
 • کد: 156

  شکلات بادام زمینی شهمار(تلخ)
  500 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 159000 تومان
  سفارش
 • کد: 137

  عسل طبیعی شهمار
  880گرم


  قیمت 250000 تومان
  قیمت با تخفیف 159000 تومان
  سفارش
 • کد: 130

  عسل دیابتی شهمار
  250 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 159000 تومان
  سفارش
 • کد: 162

  شکلات کنجد شهمار(تلخ)
  500 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 158000 تومان
  سفارش
 • کد: 154

  کره بادام زمینی عسلی کرانچی
  500 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 155000 تومان
  سفارش
 • کد: 122

  کره بادام زمینی رژیمی کرانچی
  500 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 153000 تومان
  سفارش
 • کد: 127

  مغز فندق ایرانی
  200 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 148000 تومان
  سفارش
 • کد: 152

  کره بادام زمینی عسلی شهمار
  500 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 146000 تومان
  سفارش
 • کد: 110

  شکلات فندق شهمار (کرانچی تلخ)
  300 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 145000 تومان
  سفارش
 • کد: 184

  شکلات بادام زمینی شهمار
  400 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 138000 تومان
  سفارش
 • کد: 170

  کره خالص گردوی شهمار
  180گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 138000 تومان
  سفارش
 • کد: 175

  کره خالص فندق شهمار
  180گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 137000 تومان
  سفارش
 • کد: 149

  کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  500 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 135000 تومان
  سفارش
 • کد: 190

  کره بادام زمینی رژیمی کرانچی شهمار
  400 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 133000 تومان
  سفارش
 • کد: 178

  کره بادام درختی شهمار (مغز مامایی)
  180گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 133000 تومان
  سفارش
 • کد: 196

  کره بادام زمینی ساده کرمی(باپوست)
  500 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 128000 تومان
  سفارش
 • کد: 186

  کره بادام زمینی عسلی شهمار
  400 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 128000 تومان
  سفارش
 • کد: 148

  کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  400 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 128000 تومان
  سفارش
 • کد: 125

  گرانولا شکلات فندق
  200گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 128000 تومان
  سفارش
 • کد: 98

  آلو خورشتی
  500 گرم


  قیمت 200000 تومان
  قیمت با تخفیف 128000 تومان
  سفارش
 • کد: 96

  گرانولا رژیمی (لاغری)
  200 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 123000 تومان
  سفارش
 • کد: 160

  کرم ارده کنجد عسلی شهمار
  500 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 118000 تومان
  سفارش
 • کد: 159

  کرم ارده کنجد خالص شهمار
  750گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 117000 تومان
  سفارش
 • کد: 126

  گرانولا بادام زمینی
  200 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 113000 تومان
  سفارش
 • کد: 164

  لواشک مخلوط شهمار
  500 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 161

  شکلات کنجد شهمار
  400 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 129

  روغن زیتون طبیعی (بو دار)
  450 میلی گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 115

  کرم ارده خالص کنجد شهمار
  500 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 99

  برگه زردآلو آفتابی
  500 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 93

  عسل طبیعی شهمار(چهل گیاه)
  500 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 110000 تومان
  سفارش
 • کد: 188

  کرم ارده کنجد عسلی شهمار
  400 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 105000 تومان
  سفارش
 • کد: 187

  کرم ارده کنجد خالص شهمار
  400 گرم


  قیمت 110000 تومان
  قیمت با تخفیف 98000 تومان
  سفارش
 • کد: 128

  روغن زیتون شهمار(بدون بو)
  450 میلی گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 98000 تومان
  سفارش
 • کد: 182

  شکلات فندق شهمار(صبحانه)
  200 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 97000 تومان
  سفارش
 • کد: 109

  شکلات کنجد شهمار
  300 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 95000 تومان
  سفارش
 • کد: 106

  شکلات بادام زمینی(کرانچی تلخ)
  300 گرم


  قیمت 150000 تومان
  قیمت با تخفیف 95000 تومان
  سفارش
 • کد: 105

  کره بادام زمینی عسلی کرانچی
  300 گرم


  قیمت 130000 تومان
  قیمت با تخفیف 95000 تومان
  سفارش
 • کد: 90

  کره بادام زمینی رژیمی کرانچی
  300 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 92000 تومان
  سفارش
 • کد: 181

  کره نارگیل شهمار(خالص و طبیعی)
  180گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 89000 تومان
  سفارش
 • کد: 89

  کره بادام زمینی آستانه(کِرمی رژیمی)
  300 گرم


  قیمت 75000 تومان
  قیمت با تخفیف 88000 تومان
  سفارش
 • کد: 165

  لواشک پذیرایی شهمار
  500 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 85000 تومان
  سفارش
 • کد: 104

  کره بادام زمینی عسلی شهمار
  300 گرم


  قیمت 110000 تومان
  قیمت با تخفیف 85000 تومان
  سفارش
 • کد: 195

  کره بادام زمینی ساده کرمی(باپوست)
  300 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 81000 تومان
  سفارش
 • کد: 91

  مغز بادام زمینی شور آستانه
  250 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 77000 تومان
  سفارش
 • کد: 185

  شکلات کنجد شهمار (تلخ)
  200 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 76000 تومان
  سفارش
 • کد: 102

  گلاب خالص شهمار
  900 میل


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 75000 تومان
  سفارش
 • کد: 134

  عسل طبیعی (موم دار)
  250 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 74000 تومان
  سفارش
 • کد: 138

  کره بادام زمینی عسلی کرانچی
  200 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 72000 تومان
  سفارش
 • کد: 108

  کرم ارده کنجد عسلی شهمار
  300 گرم


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 72000 تومان
  سفارش
 • کد: 123

  کره بادام زمینی عسلی شهمار
  200 گرم


  قیمت 70000 تومان
  قیمت با تخفیف 69000 تومان
  سفارش
 • کد: 124

  بادام زمینی روکش دار(طعم کره ای)
  250 گرم


  قیمت 70000 تومان
  قیمت با تخفیف 68000 تومان
  سفارش
 • کد: 107

  کرم ارده خالص کنجد شهمار
  270 گرم


  قیمت 80000 تومان
  قیمت با تخفیف 63000 تومان
  سفارش
 • کد: 121

  کره بادام زمینی رژیمی کرانچی
  160گرم


  قیمت 70000 تومان
  قیمت با تخفیف 61000 تومان
  سفارش
 • کد: 100

  عرق کاسنی شهمار
  900 میل


  قیمت 80000 تومان
  قیمت با تخفیف 60000 تومان
  سفارش
 • کد: 155

  شکلات بادام زمینی شهمار
  200 گرم


  قیمت 80000 تومان
  قیمت با تخفیف 59000 تومان
  سفارش
 • کد: 103

  عرق بیدمشک شهمار
  900 میل


  قیمت 80000 تومان
  قیمت با تخفیف 58000 تومان
  سفارش
 • کد: 140

  کره بادام زمینی ساده کرمی رژیمی
  160گرم


  قیمت 70000 تومان
  قیمت با تخفیف 55000 تومان
  سفارش
 • کد: 101

  عرق نعناء شهمار
  900 میل


  قیمت 100000 تومان
  قیمت با تخفیف 55000 تومان
  سفارش
 • کد: 142

  عرق شاطره شهمار
  1000 گرم


  قیمت 50000 تومان
  قیمت با تخفیف 35000 تومان
  سفارش
 • کد: 174

  کره خالص پسته شهمار
  750گرم


  قیمت 0 تومان
  قیمت 0 تومان
  سفارش
 • کد: 139

  کره بادام زمینی ساده رژیمی(تک نفره)
  30 گرم


  قیمت 9000 تومان
  قیمت با تخفیف 0 تومان
  سفارش
 • کد: 136

  روغن طبیعی شَحم گاوی(بدون بو)
  1000 گرم


  قیمت 65000 تومان
  قیمت با تخفیف 0 تومان
  سفارش
 • کد: 133

  روغن کنجد طبیعی
  450 میلی گرم


  قیمت 70000 تومان
  قیمت با تخفیف 0 تومان
  سفارش
 • کد: 95

  روغن طبیعی ذرت
  200 گرم


  قیمت 0 تومان
  قیمت 0 تومان
  سفارش
 • کد: 94

  روغن طبیعی آفتابگردان
  900 میل


  قیمت 0 تومان
  قیمت 0 تومان
  سفارش
whatsapp
مشاور آنلاین